Agilent PL-SAX за Prep to Process

PL-SAX силните анионообменни материали са изключително хидрофилни и са предназначени за пречистване на биомолекули. Материалите са изцяло полимерни и са химически и термично стабилни за целия диапазон от работни условия на HPLC.

Силните анионообменни функционалности, ковалентно свързани с химически стабилен полимер, улесняват пречистването на анионообмена при по-широк диапазон на рН. Тази стабилност може да се използва за почистване на колоните, а също така позволява използването на денатуриращи условия и стабилизиращи / солюбилизиращи агенти, както се срещат при пречистване на синтетични олигонуклеотиди със самокомплементарни секвенции.