Масспектрометрия

GC/MSD

Гъвкави и изгодни решения за пробите с най-предизвикателните граници на откриване

GC/QQQ

Здравина, продуктивност и чувствителност за целеви анализ

GC/Q-TOF

Ненадмината гъвкавост, както за нецелево наблюдение, така и за рутинно количествено определяне

LC/MSD

HPLC, съчетана с лесна за използване масселективна детекция

LC/QQQ

Количествена точност с тройно-квадруполни системи за течна хроматография, премахващи бариерите за чувствителност и размер.

LC/Q-TOF

Идентифицирайте неизвестни, използвайки масспектрометрия по време на полет, която осигурява едновременна точност на масата, скорост и изотопна прецизност.

LC/TOF

Идентифицирайте неизвестни, използвайки масспектрометрия по време на полет, която осигурява едновременна едновременна точност на масата, скорост и изотопна прецизност