Масспектрометрия

GC/MSD

Гъвкави и изгодни решения за пробите с най-предизвикателните граници на откриване

GC/QQQ

Здравина, продуктивност и чувствителност за таргетиран анализ

GC/Q-TOF

Ненадмината гъвкавост както за нетаргетирано наблюдение, така и за рутинно количествено определяне

LC/MSD

HPLC, съчетана с лесна за използване селективна детекция на масата

LC/QQQ

Количествена точност с тройно квадруполни системи за течна хроматография, които премахват бариерите на чувствителността и размера

LC/Q-TOF

Идентифицирайте неизвестни, използвайки технологията за време на полет, която осигурява едновременна точност на масата, скорост и изотопна точност

LC/TOF

Идентифицирайте неизвестни, използвайки технологията за време на полет, която осигурява едновременна точност на масата, скорост и изотопна точност