Защита на лични данни

В Т.Е.А.М. ООД

НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

КОИ СМЕ НИЕ

Идентификация на администратора на лични данни и на длъжностното лице по защита на личните данни в Т.Е.А.М. ООД: Т.Е.А.М. ООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 040215128, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Калиакра № 19, представлявано от Красимир Ставрев, в качеството му на Управител, тел. 02 9549234,  e-mail: team_cag@team-cag.com, и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

 

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Адрес: гр. София, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 71-73 София, тел. 029549234, e-mail: team_cag@team-cag.com Т.Е.А.М. ООД УВАЖАВА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ.

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашата уеб страница, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративните ни Политики.

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПОЛИТИКАТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тази Политика на поверителност има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на Т.Е.А.М. ООД (наричано оттук нататък Т.Е.А.М.) включително:

- какви лични данни събираме за Вас;

- каква е целта на тяхното събиране;

- за какъв срок съхраняваме предоставените лични данни;

- с кого споделяме Вашите лични данни;

- как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика на поверителност;

- какви са Вашите права относно предоставените лични данни.

С тази Политика на поверителност Т.Е.А.М. ООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

 

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко. Например, непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор, като например ЕГН, ЛНЧ, клиентски код и др.

 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА Т.Е.А.М. ЗА ВАС

За да Ви предостави ефективен достъп до своите продукти/услуги, Т.Е.А.М. събира следната информация за Вас:

- име, фамилия, телефон, електронна поща, населено място, име на фирма/организация - при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб страница www.team-cag.com, включително създаване на първоначална регистрация, попълване на формата за запитвания и заявки/контактна форма;

- технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб страница - IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб страницата;

 

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ Т.Е.А.М. ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

Т.Е.А.М. събира личните Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги – на договорно основание. Т.Е.А.М. събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя чрез:

 

- попълване на Форма за получаване на обратна връзка;

- попълване на анкета;

- при регистрация на уеб страницата ни;

- при попълване на формата за запитвания или заявки/контактна форма  на уеб страницата ни.

- при свързаване с нас посредством телефон, факс или на чрез имейл адресите на Т.Е.А.М. ООД

Съгласието, което предоставяте, може винаги да бъде оттеглено чрез изпращане на имейл до team_cag@team-cag.com.

T.E.A.M. обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

T.E.A.M. може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес,освен когато пред този интерес преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

 

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

- за да Ви предоставим услугите/продуктите, предлагани от T.E.A.M.;

- за да Ви предоставим достъп до нашата уеб страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;

- за да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;

- за да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги.

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес.

 

ПО КАКЪВ НАЧИН ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

За да предостави продукти и услуги, T.E.A.M. обработва (събира) предоставените от Вас лични данни по следните начини:

- чрез попълване от Ваша страна на форми за регистрация на уеб сайта на T.E.A.M.– www.team-cag.com - нашата онлайн платформа;

- чрез попълване на протоколи, форми за обратна връзка, анкети, които са Ви предоставяни от служители на Т.Е.А.М. Тези документи се предоставят и попълват на хартиен или електронен носител;

- чрез посещение на уеб страницата на Т.Е.А.М. при регистрация и при запитване;

- при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;

- чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб страницата на Т.Е.А.М.;

- чрез обработка на информация за IP адреси, операционна система и тип браузър.

 

 

НА КОГО МОЖЕМ ДА ПРЕДАВАМЕ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ВАС ЛИЧНИ ДАННИ

Т.Е.А.М. се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен когато това е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или пред-договорни отношения с Вас е възможно Т.Е.А.М. да разкрие личните Ви данни на следните лица:

- партньори, с които Т.Е.А.М. има договорни отношения за дистрибуция;

- дружества, предоставящи куриерски услуги;

- компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб страница;

- публични органи, включително такива, осъществяващи надзорни функции;

- банки и финансови институции в страната и в чужбина при осъществяване на парични транзакции;

- адвокати, одитори, нотариуси, съдилища, прокуратура, полиция, следствие;

- трети лица - дружества за събиране на вземания;

Всяко предаване се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.

 

ДРУГИ СЛУЧАИ, В КОИТО МОЖЕМ ДА СПОДЕЛИМ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

- по искане на физическото лице, предоставило данните, обект на защитата на лични данни;

- по искане на компетентни органи, съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския съюз (ЕС).

Във всички горепосочени случаи лицата, на които предоставяме Вашите лични данни, са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП). По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на заащита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

 

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В зависимост от основанието, на което обработваме личните Ви данни, срокът на съхранение на личните данни е различен. Т.Е.А.М. съхранява личните данни на субектите на данни в съответствие със законоустановените срокове за съхранение, а когато няма такива, съгласно приетите с решение на компанията срокове. Обработването, съхраняването и използването на данните продължава до заличаването на регистрацията на потребител или оттегляне на съгласието му. Предоставените електронни адреси ще се съхраняват с цел директен маркетинг за дейността, продукти и услуги на компанията за неопределен срок или докато лицето, което ги е предоставило, не поиска унищожаването (заличаването) им.

 

 

 ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

С цел защита на личните данни в Т.Е.А.М. ООД има въведена инструкция за определяне на реда на обработване и защита на лични данни в Т.Е.А.М. ООД. Инструкцията е издадена на основание чл. 24, ал. 4 от Закона за защита на личните данни.
При обработването на личните Ви данни ние предприемаме необходимите технически и организационни мерки за защита на тези данни, съдържащи се в регистрите от неправомерно обработване - случайно или незаконно разрушаване, случайна загуба или промяна, незаконно разкриване или достъп, нерегламентирано изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни.

 

 

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС)2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

- правото на достъп до личните данни, които Т.Е.А.М. обработва за Вас и да получите копие от тях, както и право на информация за целите на обработването на личните Ви данни;  

- правото да искате от Т.Е.А.М. коригиране и допълване, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на team_cag@team-cag.com;

- правото да искате ограничаване на обработката на лични данни в определените от закона и Регламента случаи;

- правото да искате заличаване, т.е. изтриване, на личните Ви данни от T.E.A.M., в случай че са налице условия за това;

- правото да възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу обработването им за целите на директен маркетинг като изпратите имейл на team_cag@team-cag.com; 

- правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, например за маркетингови цели, като изпратите имейл на team_cag@team-cag.com;

- правото да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;

- правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставки за това.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

 

КАКВО ЗНАЧИ ВСЯКО ОТ ГОРНИТЕ ПРАВА?

Право на достъп до личните данни

Това право Ви дава възможност да получите информация относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, информация относно източника на Вашите данни, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни. Данните не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в закон съществува изрична забрана за предоставянето им.

Право на коригиране и допълване

В случай че установите, че обработваните от Т.Е.А.М. Ваши лични данни са неточни и/или непълни, можете да поискате от нас да ги коригираме и/или да ги допълним. Ние ще коригираме и/или допълним Вашите лични данни без ненужно забавяне.

Право на ограничаване

Имате право да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни занапред, когато:
 - трябва да извършим необходимата корекция в случай, че смятате, че обработваните от Т.Е.А.М. лични данни са неточни;
 - е установено, че по някаква причина обработваме неправомерно личните Ви данни, но Вие не желаете изтриването на данните Ви, а вместо това желаете да обработваме конкретна част от тях;
 - ние вече не се нуждаем от личните Ви данни, но изисквате от нас да запазим тези данни с цел упражняване на права или защита срещу искове на трети страни; или
 - имали сте възражение срещу обработването на Вашите лични данни (когато това обработване е на база на нашия законен интерес), ако това е необходимо да се провери дали имаме интерес или правно задължение да обработваме Вашите лични данни.

Право на изтриване

Имате право да поискате от нас да изтрием личните Ви данни, като ние сме длъжни да ги изтрием без ненужно забавяне, когато:
 - личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и/или обработвани;
 - Вие оттегляте съгласието си за обработване на Вашите лични данни и няма друго правно основание за обработването;
 - Вие сте възразили срещу обработването и ние нямаме легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред Вашите интереси, права и свободи;
 - Личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
 - Личните данни трябва да бъдат изтрити, за да спазим наше законово задължение;
Възможни са случаи, в които няма да можем да изпълним Вашето искане, доколкото обработването на личните Ви данни е нужно за:
 - упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 - спазване на наше законово задължение;
 - установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на възражение

Вие имате право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни при наличие на законово основание за това. Ние ще прекратим обработването и ще заличим данните, освен ако не разполагаме с обосновани причини да продължим обработването на Вашите данни и тези причини да надделяват правата Ви, както и Вашите законни интереси. Също така имате право да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни за маркетингови цели.

Право на преносимост

Когато обработването на лични данни става по автоматичен начин, Вие имате правото да получавате отнасящите се до Вас лични данни, които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат, и да ги предавате на друг администратор.

Това право следва да се прилага, когато субектът на данни е предоставил личните данни въз основа на собственото си съгласие или обработването е необходимо поради договорно задължение. Правото не следва да се прилага, когато обработването се базира на правно основание, различно от съгласие или договор. Поради самото си естество, това право не следва да бъде упражнявано по отношение на администратори, обработващи данни в изпълнение на обществените си задължения. Ето защо това право не следва да се прилага, когато обработването на личните данни е необходимо за спазване на правно задължение, на което е подчинен администраторът, или за изпълнение на задача от обществен интерес, или при упражняване на официално правомощие, предоставено на администратора. Правото на субекта на данни да предава или получава отнасящи се до него лични данни не поражда задължение за администраторите да възприемат или поддържат технически съвместими системи за обработване. Когато в определен пакет от лични данни е засегнат повече от един субект на данни, правото личните данни да бъдат получавани следва да не засяга правата и свободите на други субекти на данни в съответствие с настоящия регламент.

Право да отправите жалба или молба до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

В случай на нарушаване на правата Ви имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на администратора по съдебен ред или пред Върховния административен съд. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда. Адресът на компетентният орган в Република България е:

Комисия за защита на личните данни 

гр. София 1592
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: 02/915 – 3518
Email: kzld@cpdp.bg
 

Промени в Политиката на поверителност

За всички извършени промени в тази Политика на поверителност декларираме, че ще Ви уведомим с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставената от Вас електронна поща. Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение, ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения в уебсайта на Т.Е.А.М. ООД.

Тази Политика на поверителност е приета от Т.Е.А.М. ООД и е в сила от 25 май 2018 г.