Общи условия

І. Важна информация

1. Моля, прочетете внимателно тези Общи условия за ползване Сайта на Т.Е.А.М. ООД www.team-cag.com (наречени по-долу "Общи условия"). При използването на Сайта на Т.Е.А.М. ООД www.team-cag.com (наричан по-долу "Сайта"), Вие, като негов Потребител, изрично се съгласявате с тези Общи условия. Ако не сте съгласни с тях, Вие не можете да използвате Сайта на Т.Е.А.М. ООД. Всяко боравене със Сайта, с неговото съдържание (текст, данни, снимки, графика и др.), както и използването на всички услуги, които Т.Е.А.М. ООД предоставя или ще предостави в бъдеще чрез този Сайт, се осъществява съобразно тези Общи условия.1. Моля, прочетете внимателно тези Общи условия за ползване Сайта на Т.Е.А.М. ООД www.team-cag.com (наречени по-долу "Общи условия"). При използването на Сайта на Т.Е.А.М. ООД www.team-cag.com (наричан по-долу "Сайта"), Вие, като негов Потребител, изрично се съгласявате с тези Общи условия. Ако не сте съгласни с тях, Вие не можете да използвате Сайта на Т.Е.А.М. ООД. Всяко боравене със Сайта, с неговото съдържание (текст, данни, снимки, графика и др.), както и използването на всички услуги, които Т.Е.А.М. ООД предоставя или ще предостави в бъдеще чрез този Сайт, се осъществява съобразно тези Общи условия.

2. За целите на настоящите Общи условия под „Потребител/и” се има предвид всяко физическо или юридическо лице, организация, държавен орган, неперсонифицирано лице или образувание, негов представител или служител, което ползва някоя от функционалностите на Сайта на Т.Е.А.М. ООД. Понятието „Потребител” по тези Общи условия не съвпада с потребителя по Закона за защита на потребителите.

 

ІI. Авторски права

 

1. Всички материали на Сайта, предоставени от Т.Е.А.М. ООД, са защитени съгласно Закона за авторското право и сродните му права. Всякаква репродукция, копиране, публикуване, разпространяване или излагане на публични места на тези материали или на част от тях е забранено без изричното предварително писмено съгласие на Т.Е.А.М. ООД. Всяко неразрешено използване на материалите от този Сайт подлежи на съдебно преследване. Т.Е.А.М. ООД ще предприема предвидените в законодателството мерки с оглед наказване на всяко нерегламентирано ползване или друго нарушение на авторските или сродните права върху обекти на Сайта.

2. Ако на някое място в този Сайт се съдържат допълнителни изисквания или информация, свързана с авторските или сродните права, те трябва да бъдат изпълнени надлежно.

3. Освен ако не е посочено друго, правата върху снимките и допълнителните материали, прикрепени към продуктите, принадлежат на собственици им.

4. Всички други търговски марки и всички свързани с тях символи, изображения, наименования и др. са собственост на съответните правоносители.

 

III. Защита на предоставената информация

 

1. Т.Е.А.М. ООД се задължава да пази конфиденциалността на личните данни и на търговската информация, които Потребителите предоставят чрез Сайта.

2. Т.Е.А.М. ООД може при поискване да предоставя обобщена статистическа информация, свързана със Сайта, на рекламодатели и/или рекламни агенции.

3. Като приеме тези Общи условия, Потребителят се съгласява предоставената от него информация да бъде използвана за целите на директния маркетинг. Потребителят може да откаже информацията да бъде използвана за целите на директния маркетинг, като изпрати съобщение до следния адрес: marketing@team-cag.com. Забраната се прилага от момента на получаването на съобщението.

4. Сигурност на потребителските акаунти: Задължение на Потребителя е да не разкрива паролата и потребителските си данни на трети лица. Потребителят носи отговорност за всички действия, които се извършват чрез неговия акаунт.

 

IV. Съдържание

 

1. Т.Е.А.М. ООД се стреми да публикува на Сайта възможно най-пълна информация за продаваните продукти. Въпреки това Т.Е.А.М. ООД не гарантира, че предоставената на Сайта информация е напълно достоверна, пълна или без грешки. 

2. Т.Е.А.М. ООД си запазва правото да променя информацията на Сайта по всяко време без предизвестие.

3. Сайтът на Т.Е.А.М. ООД, съдържа връзки към други сайтове (интернет адреси), които не са свързани и не се контролират от Т.Е.А.М. ООД. Наличието на връзки към други сайтове не означава, че Т.Е.А.М. ООД одобрява или поема каквато и да е отговорност за съдържанието или използването на тези сайтове.

 

V. Отговорност

 

1. Никаква гаранция от какъвто и да е вид, пряка или косвена, както и косвена гаранция за пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, точността и надеждността на съдържанието на страниците на този Сайт. Т.Е.А.М. ООД не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети и загуби, причинени от употребата или невъзможността за употреба на тази информация, дори ако Т.Е.А.М. ООД е бил уведомен за вероятността за такива вреди.

2. Т.Е.А.М. ООД полага дължимата грижа да избягва атаки срещу Сайта от трети лица, но не може да гарантира, че Сайтът е абсолютно защитен срещу такива атаки и не носи отговорност за евентуалните последици от тях.

3. Потребителят носи отговорност за поддържането на цялото оборудване и/или услуги, които са му необходими за достъп до Сайта.

 

VI. Забранена употреба

 

1. Потребителят се задължава да не използва Сайта (включително и без ограничение: всякакви материали и услуги, предоставяни чрез него):

    1. за нарушаване на който и да е местен или международен акт, норма, принцип, разпореждане, съглашение или друг закон;

    2. за да навреди на Т.Е.А.М. ООД или на трето лице;

    3. за да се представя за друго лице и/или субект или да предоставя каквато и да е невярна информация;

   4. за препятстване на нормалното функциониране на Сайта или на мрежи и сървъри свързани с него.

2. Потребителят се съгласява да не предприема под каквато и да било форма опит, независимо успешен или не, да получи неправомерен достъп до която и да е част от Сайта, както и до акаунти на потребители, компютърни системи, мрежи и сървъри свързани с него. Т.Е.А.М. ООД ще предприема незабавно предвидените в законодателството мерки с оглед наказване на всяко от изброените в предходното изречение нарушение.

 

VII. Прекратяване на регистрация

 

1. Т.Е.А.М. ООД си запазва правото да прекрати регистрацията на всеки Потребител на Сайта по всяко време и без да дължи обяснение за причините.

2. Регистрацията на Потребител се прекратява незабавно в случай на установено нарушение на разпоредба от тези Общи условия.

3. Всеки Потребител може да прекрати регистрацията в Сайта на Т.Е.А.М. ООД по всяко време.

 

VIII. Промени

 

1. Т.Е.А.М. ООД си запазва правото да променя Общите условия за ползване на Сайта по всяко време. Новите Общи условия се публикуват на Сайта във възможно най-кратък срок заедно със съобщение за промяната.

2. В случай, че Потребителят не е съгласен с направените промени, може незабавно да прекрати използването на Сайта. В случай, че продължи да използва Сайта, Потребителят изрично се съгласява с направените промени.

3. Настоящите Общи условия отразяват последната им редакция от 25 юли 2018 г. Те се прилагат до изричната им отмяна и публикуването на Сайта на нови Общи условия.