Agilent Bond Elut PH

Bond Elut PH е неполярен свързан силика гел, който проявява селективност, различна от алкил- или алифатно-функционализирани фази, като С8 или циклохексил. Електронната плътност в ароматния пръстен повишава задържането на свързани аналити или аналити, които съдържат ароматен пръстен, поради желаните pi-pi взаимодействия.

  • Добавена селективност в сравнение с други неполярни сорбенти
  • Подобрено задържане на плоски, органични съединения със спрегнати (или конюгирани) връзки
  • Подобна полярност на C8