Agilent VF-5ms

Agilent J&W VF-5ms е инертна 5% фенил-метилова колона за повишена чувствителност, точност и време на работа на инструментите. Колоната има най-ниската гарантирана спецификация за блийд от 1 рА при 325°С (30 m, 0.25 mm, 0.25 µm). VF-5ms има малко по-висока полярност от VF-1ms, което води до по-добра селективност за ароматни съединения. Тази селективност, комбинирана с превъзходна инертност, също прави тези колони приложими за широк спектър от полуполярни и дори полярни компоненти, като например феноли.

  • Силно инертна 5% фенилметилова колона за повишена чувствителност, точност и време на работа на инструментите
  • Минимален блийд на колоната подобрява чувствителността - спецификация за ултранисък блийд от 1 pA @ 325°C (30 m x 0,25 mm, 0,25 μm)
  • Малко по-висока полярност от VF-1ms, води до подобрена селективност за ароматни съединения; Селективността и отличната инертност правят тези колони приложими за широк спектър от полуполярни и дори полярни съединения
  • Колони с вътрешен диаметър 0.15 mm за високоефективни GC и GC/MS анализи
  • Резултатите от теста качество за индекса на задържане, ефективността, селективността и блийда се предоставят с всяка колона
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, доставена с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: Rtx-5ms, Rxi-5ms, Rxi-5Sil MS, PTE-5, BPX-5, AT-5ms, ZB-5ms, ZB-5MSi, SLB-5ms, Equity-5