Agilent Ultron ES

Хиралните колони Ultron позволяват директно рацемично разделяне без дериватизация. Постигане на оптимизирано разделяне на различни рацемати с набор от хирални свързани фази.

  • Директни рацемични разделяния без дериватизация
  • Хиралните колони Ultron ES-OVM се използват за разделяне на енантиомери на фармацевтични продукти, като например хексобарбитал, ибупрофен и профенамин
  • Ultron ES-Pepsin хиралните колони са най-подходящи за разделяне на основни съединения, които са трудни за разделяне с други колони
  • ES-OVM съдържа овомукоиден протеин, докато ES-Pepsin колоните имат пепсин, свързан със 120 Å, 5 µm силика частици.
  • И двата вида хирални колони могат да се използват с подвижни фази като ацетонитрил или етанол и фосфатен буфер