Agilent RapidFire 365

Високо продуктивната система RapidFire 365 MS осигурява по-бързи, по-ефикасни функционални биохимични анализи на проби в биологични матрици. Agilent RapidFire осигурява автоматизирани анализи на проби с висок капацитет, по-успешен подход към HTS на предизвикателни лекарствени целеви съединения и 10 пъти по-бързи MS анализи, като например ин-витро ADME. Това е цялостно решение, което осигурява по-кратко време за достигане до резултат, по-малко разходи за употреба и автоматизирана обработка на пробите с висок капацитет. RapidFire Integrator е софтуерът на Agilent за събиране и анализ на данни за високо продуктивната система RapidFire MS, който осигурява безпроблемно интергриране на данните с MassHunter и LIMS. Софтуерът Agilent RapidFire Analyzer ефикасно обработва данните, събрани от платформата RapidFire 365, заедно с тройноквадруполен LC/MS инструмент.

 • Позволява директно откриване на естествени аналити без използване на сурогати, радиоактивност, свързани анализи или индиректни измервания.
 • Осигурява бързи резултати, с времетраене на цикъла от 8 сек/проба за разработване на лекарства и 10 сек/проба
 • Спестява пари чрез намалени проби, разтвори, реагенти и отпадък.
 • Повишава аналитичния капацитет с автоматизиранo управление на 63 ямкови плаки и 60-часова работа без наблюдение (един уикенд) за повече от 20,000 инжектирания.
 • Повишава продуктивността и ефикасността чрез спестяващите време, автоматизирани процедури за разработка на методи и превключване между разтворители за множество различни анализи в една партида.
 • Включва вградено автоматизирано превключване между 12 картриджа за ТФЕ за многократна употреба, с капацитет над 2000 инжектирания на картридж.
 • Без офлайн пробоподготовка
 • Вградените компоненти включват Agilent BenchBot Robot за автоматизирано управление на ямкови плаки, три кватернерни помпи Agilent серия InfinityLab със софтуерно управлявана смяна на до 4 разтворителя на канал, и Agilent QQQ, TOF или QTOF масспектрометър, и Agilent Mass Hunter софтуер за събиране и анализ на данни.
 • Отлично качество на данните чрез патентован алгоритъм за отчитане на пиковете.
 • Персонализирани менюта и желани изчисления 
 • Бързо съставяне на отчети и преглед на данните, използвайки Review-by-Exception
 • Формати за експорт според нуждите на клиента 
 • Елегантно управление на грешките чрез използване на самооценка на грешките при пробовзимане

Брошури

Supercharge Your Lab's Productivity_Agilent RapidFire 365 High-Throughput Mass Spectrometry System

Bringing Plate Reader Simplicity to Mass Spectrometry

Brochures, English, 19 Dec 2018, 379.91 KB, PDF

Advances in Metabolomics and Lipidomics

Omics Tour

Brochures, English, 29 Oct 2014, 809.71 KB, PDF

 

Приложни бележки

High-Throughput (Sub-2.5 Second) Direct Injection Analysis by Mass Spectrometry

A modified RapidFire high throughput method that bypasses SPE desalting and enables a sub-2.5 second sample rate, making analysis of 35,000 samples a day possible

Application Notes, English, 03 May 2019, 1.00 MB, PDF

Ultrafast Analysis of Z-Drugs in Urine Using the Agilent RapidFire High-Throughput Mass Spectrometry System

RapidFire/MS/MS analysis allows for the accurate and precise measurement of a Z-drug panel in urine in under 15 seconds per sample.

Application Notes, English, 13 Mar 2018, 779.09 KB, PDF

High-Throughput Lead Discovery with Agilent RapidFire/MS Systems: Analysis of LpxC

Application Notes, English, 07 Mar 2018, 192.10 KB, PDF

High-Throughput Lead Discovery with Agilent RapidFire/MS Systems: Analysis of Stearoyl-Coenzyme A Desaturase (SCD)

The RapidFire High-throughput Mass Spectrometry System provides drug discovery researchers with mass spectrometry-based...

Application Notes, English, 07 Mar 2018, 270.10 KB, PDF