Agilent ICP-MS Intelligent Sequencing

Поемете контрол над управлението на качеството, като оценявате качеството на данните в реално време. Интелигентното секвениране за MassHunter (или ChemStation) сравнява измерените резултати с очакваните стойности и предприема подходящи действия за контрол на качеството. Софтуерът се доставя с набор от предварително конфигурирани шаблони, за да ви помогне да отговорите на US EPA 200.8, 6020 и други международни изисквания. Можете лесно да приспособите софтуера, за да отговорите на специфичните изисквания за QA/QC и да създадете потребителски протоколи чрез добавяне на образци и критерии за качествен контрол.

  • Можете да персонализирате софтуера, за да отговори на Вашите нужди за QA/QC функционалност
  • Автоматизирайте проверките за QA/QC
  • Извършете предварително избрано действие, за да се опитате да разрешите проблема - без разследване от оператора
  • Извършете автоматичното разреждане като действие за QC при повреда, когато се използва с ISIS
  • Автоматично генериране на потребителски QC отчети, които елиминират процедурите за ръчно отчитане