Agilent FTIR библиотеки за 4100/4200

Библиотека за дифузно отражение в геологията
260 спектъра на скали и минерали за използване с интерфейсите за 4100 ExoScan или 4200 FlexScan Diffuse Reflectance.

Библиотека за дифузно отражение на индустриални руди
130 спектъра на руди и минерали от икономическо значение за използване с интерфейсите 4100 ExoScan или 4200 FlexScan Diffuse Reflectance.

  • Идентифициране/класифициране на ковалентно свързани минерали чрез техния среден инфрачервен спектър - карбонати, сулфати, нитрати, силикати, фосфати, борати, вандати, арсенати, волфрамати, молибдати, уранити, хидроксиди, оксиди и др.
  • Определете чистотата на минерала и наличието на вторични минерали
  • Определете относителните количества минерали в пробата
  • Идентифицирайте различни минерални видове, които съставляват скали
  • Идентифициране и измерване на икономически въглеводороди (нефт в скали, седименти, шисти, въглища)
  • Анализира и идентифицира органичните и неорганичните компоненти на почвата, свързани с произхода, образуването, плодородието и замърсяването
  • Определяне на съотношението на различните компоненти на почвата