Agilent Bond Elut PRS

Bond Elut PRS (пропил сулфонова киселина) е силен катионообменен сорбент, който също е с относително висока полярност. Без значителна степен на хидрофобност, при неполярните сорбенти, PRS е способен на взаимодействия между полярни и водородни връзки. Поради много ниския pKa на PRS се препоръчва за по-слаби катионни видове, като пиридиниеви съединения.

  • Силен катионообменен сорбент, способен и на взаимодействия между полярни и водородни връзки
  • Няма значителни неполярни взаимодействия
  • Уникални селективни свойства