Agilent Bond Elut NEXUS & Bond Elut NEXUS WCX

Bond Elut NEXUS е ултрачист полимерен сорбент, който има бимодална порьозност и висока повърхностна площ. NEXUS предлага неполярен механизъм на задържане, без да се изисква предварителна подготовка. Големият размер на частиците прави NEXUS идеален за екстракции на силно вискозни проби, като конска урина.

Bond Elut NEXUS WCX е сорбент със слаб обмен на катиони, който предлага допълнителна селективност за аналити като кватернерни амониеви лекарства и анаболни стероиди.

  • Големият размер на частиците позволява отличен поток за вискозни проби
  • Методът без кондициониране спестява време и подобрява пропускателната способност
  • NEXUS WCX предлага повишена селективност за определени аналити, като например четвъртични аминови лекарства