7800 ICP-MS

Agilent 7800 ICP-MS съчетава доказан, здрав хардуер, инструменти за автоматично оптимизиране и предварително зададени методи за опростяване на рутинния анализ. С висока толерантност към матриците, широк динамичен диапазон и ефективен контрол на полиатомните смущения хардуерът елиминира несигурността при анализирането на проби от сложни или променливи матрици. Моделът 7800 ICP-MS е лесен за настройка и използване, за да можете бързо да получите надеждни резултати в най-широкия диапазон от типове проби.

Новият 7800 ICP-MS спектрометър от Agilent Technologies предлага още по-голяма чувствителност, по-широк линеен концентрационен. Само част от неговите предимства са:

Повишена толерантност към проби със солево съдържание до 3% с 4 стъпково аерозолно онлайн компютърно контролирано 25-кратно разреждане HMI

Октополна колизионно-реакционна клетка за работа с колизионен газ хелий и възможност за надграждане за работа с други реакционни газове с време за стабилизация в порядъка на 5сек.

Линеен концентрационен обхват на детектора от 10 порядъка

Масов обхват:  2-260 amu

Бърз квадруполен мас филтър с хиперболична повърхнина работещ с честота 3MHz

Ортогонална система за допълнителна филтрация на фотони и незаредени частици.

Електротермично охладена смесителна камера за повишаване на стабилността работеща в диапазона -5 до 20°C.

Плазмен генератор с честота 27Mhz и рeгулируема мощност в диапазона 500-1700W

Апаратът е оборудван с 4 мас флоу контролера за прецизно управление на всички газове за ситемата.

Занижени изисквания към честотата на работния газ Ar 99.99% намаляващи работните разходи при работа.

Изключително компактен размер: ШхДхВ:  730х600х595мм

Фонов сигнал при маса 9(Be) в режим без колизионен газ ≤ 1cps

Висока чувствителност във всички масови диапазони (Mcps/ppm):

Li (7) ≥50

Y (89) ≥160

Tl (205) ≥80

Ниски граници на откриване:

режим без газ (ppt)

Be (9) ≤0.5

In (115) ≤0.1

Bi (209) ≤0.1

He режим (ppt) в матрица 1% HNO3, 2% HCl и 100 ppm Caза демонстрация на ефективното премахване на ArCl и CaCl:

As (75) ≤20

Se (78) ≤40

Оксидно съотношение (%):

CeO/Ce ≤1.5

CeO/Ce (HMI-25) ≤0.5

Двойно заредени частици (%):

Ce2+/Ce ≤3.0